Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

„Zarząd „JANVEST-spółki akcyjnej” z siedzibą w Toruniu, KRS 0000048416, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 28 czerwca 2024 roku, o godz. 10.00, w Kancelarii
Notarialnej Tomasza Ignacego Olszewskiego - notariusza w Toruniu, przy ul. Małe Garbary 5.
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego ZWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2023.
8. Udzielenie członkowi organu Spółki - Prezesowi jednoosobowego Zarządu spółki - Piotrowi
Schmude absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki - Przewodniczącemu Janowi Hinz, Członkowi
Markowi Michalskiemu i Członkowi Łukaszowi Gross absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania organów Spółki na nową kadencję.
11. Zamknięcie obrad.”
 
 
 

Ogłoszenie opublikowano 06.06.2024 o godzinie 19:21